Kami ay nagbubunyi at iniingatan ang natamong tagumpay ng mga lumaban upang mapasaatin ang kalayaan.