Paghahanap ng paraan upang matulungan ang ating mga kababayan maging sa panahon ng pandemya.online na konsultasyong naglalayong abutin kayo sa inyong mga tahanan at ilapit sa inyo ang serbisyong medikal kahit na hindi na kayo lumabas pa ng bahay.serbisyong Dizon na naghahanap ng solusyon para sa mamamayan ng ating minamahal na bayan