Sabay sabay tayong tutungo sa bagong normal
Sabay sabay tayong makakaalpas sa pandemya
Kung ang lahat ay magpapabakuna.

Hindi kailangang pumili ng bakuna
Dahil mga eksperto na ang nagsabi
na safe ang lahat ng bakunang ibinababa sa bawat pamahalaang lokal.

Huwag hintaying maubusan.
Tara na at RumesBakuna.

National COVID-19 Vaccination Days photo