Wagi na naman tayo mga kababayan.
Hinirang na Child Friendly Municipality ang ating minamahal na bayan. Patunay ito sa ating pagsisikhay na lalo pang maisaayos ang ating bayan tungo sa higit pang pag unlad.