Kung ayaw mong magka COVID
Siguraduhing maysuot kang face mask
At ugaliing dumistansya.

Napapahamak ang matigas ang ulo
Naliligtas ang sumusunod sa utos

Huwag kalimutan ang ating BIDA Combo para maprotektahan mo ang iyong sarili at mga mahal mo sa buhay!

Sa ating mga munting kilos we can #BIDASolusyon sa COVID-19!
#BIDADisiplina sa Guimba